team

Акопян Лилия Ареговна

Кандидат юридических наук, доцент

Описание

Доцент / Кафедра теории права и конституционного права

Кандидат юридических наук, доцент
Тема диссертации «Система органов местного самоуправления в Республике Армения»

Учеба
1999 – 2001 юридический факультет Ереванского государственного университета
 Ереван, Армения, Магистр конституционного права (с отличием)
1996 – 1999 юридический факультет Ереванского государственного университета
 Ереван, Армения, Бакалавр права (с отличием)
1995 – 1996 факультет правоведения Юридического института Дальневосточного государственного университета, Владивосток, Россия
1985 – 1994 школа №188, Ереван
1994 – 1995 Гимназия №1, Владивосток, Россия (с золотой медалью)

Опыт работы
2014г. по настоящее время – начальник юридического управления аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Армения
2009-2011гг. – начальник юридического отдела Совета национальной безопасности РА
2001-2009гг. – главный специалист экспертно-аналитического отдела юридического управления аппарата Конституционного Суда РА

Опыт преподавания
2001-2006гг. – доцент Кафедры конституционного и муниципального праваюридического факультета Российско-армянского (славянского) университета
2007г. по настоящее время - доцент Кафедры теории права и конституционного права Института права и политики Российско-армянского университета
2011г. по настоящее время – доцент Кафедры правоведения Академии государственнного управления РА
2008-2016гг.преподаватель Кафедры правоведения и методики его преподавания факультета истории и правоведения Армянского государственного педагогического университет им. Х. Абовяна
2004г. по настоящее время – преподаватель в рамках курсов переподготовки гражданских служащих

Преподаваемые учебные дисциплины:
 • Конституционное право зарубежных стран
 • Актуальные проблемы муниципального права
 • Особенности разрешения избирательных  споров
 • Актуальные проблемы административного права
 • Проблемы конституционного права

Список основных публикаций

 • Развитие законодательства в Армении за последние 25 лет. // Развитие избирательных систем в Центральной и Восточной Европе с 1991 года, Гл. ред. Жолт Солноки, АОВСЕ 25 – Ассоциация организаторов выборов стран Европы Будапешт 2016, стр. 78-92
 • Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդ ընտրող: Ուսումնական ձեռնարկ (հայերեն և ռուսերեն լեզուներով), Եր., Հայրապետ հրատ., 2016
 • Վարչարարությունը և վարչական վարույթը որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության միջոցների համալիր Դատական իշխանությու գիտամեթոդական ամսագիր, 2016, 10-11 (208-209), էջեր 44-52
 • «Դիտորդական առաքելության իրավական կարգավի¬ճա¬կը և գործունեության երաշխիքները»: // Զեկույց ԱՊՀ միջխորհրդա¬րա¬նական վեհաժողովի Ժողովրդավարության զարգացման մոնի¬տո-րին¬գի միջազգային ինստիտուտի երևանյան մասնաճյուղի կողմից կազ¬մա-կերպված` «Դիտորդական առաքելու¬թյունն ու նրա իրականացման կարգն ըստ ՀՀ նոր ընտրական օրենսգրքի» թեմայով սեմինար-քննարկման նյութերի ժողովածու (հայերեն և ռուսերեն): 4 մարտի 2017թ., Երևան, Հայրապետ, 2017, էջեր 21-55
 • Гражданская инициатива: форма прямой или представительной демократии в Республике Армения? // Հանրային կառավարում հանդես, 2018, N 3-4, էջեր 137-143
 • Մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանության արդարադատական համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում․ տեսական հիմնահարցեր // «Դատական իշխանություն» գիտամեթոդական ամսագիր, 2020, 7-8 (253-254), էջեր 3-13
 • Некоторые проблемы защиты избирательных прав (на англ. языке)// International Science Reviews Social Sciences series, No. 4 (2) / 2021, с.11-20
 • «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» ՀՀ սահմանադրական օրենքի փոփոխությունների քաղաքական-իրավական նշանակությունը (հայերեն և ռուսերեն լեզուներով)։–Եր.։ Հայրապետ հրատ., 2021։ – 304 էջ
 • Ընտրական մարմինները Հայաստանի Հանրապետությունում. որոշ տեսական և գործնական հիմնահարցեր // «Դատական իշխանություն», ապրիլ-հունիս 2022 4-6 (274-276), էջ 21-31
 • Демократия и выборы. Деятельность органов местного самоуправления в Республике Армения / Л. Акопян, А. Согомонян, В. Рафаелян. (на русском и армянском языках) - Ер.: Изд-во «Айрапет», 2022.- 256 с.

Дисциплины