team

Асмик Степанян

Кандидат юридических наук, доцент

Описание

Образование: 
2009 - степень кандидата юридических наук
2010 - звание доцента 

Научная деятельность:
1. 2005-2022- автор 28 научных работ (1 монография, 19 научных статей, 3 учебных пособия, в соавторстве-1 коллективная монография, 3 учебных пособия / учебник для вузов/,1 методическое пособие).
2. Преподаваемые курсы: 
 • Конституционное право
 • Система правосудия РА
 • Основы юриспруденции
 • Теория государства и права
 • История политических и правовых учений
 • Гражданское право
 • Основы правового регулирования бизнес
3. 2021 - Профессиональный преподаватель (по результатам опроса студентов)

Опыт работы: 
июнь 2018-июль 2022 - Преподаватель кафедры юриспруденции Академии государственного управления РА
июнь 2018 - май 2022 - Начальник отдела дистанционного обучения Академии государственного управления РА
ноябрь 2017- июнь 2020 - Научный секретарь юридического совета, действующего в Академии государственного управления РА
февраль 2014- май 2018 - Доцент кафедры юриспруденции Академии государственного управления РА 
18.10.2006 -25.09.2014 - Заведующий отделом аспирантуры Ереванского университета «Гладзор» , преподаватель кафедры юриспруденции
2009 - июнь 2010 - Научный секретарь Ереванского университета "Гладзор"
2005-2006 - Ассистент кафедры юриспруденции Академии государственного управления РА

Повышение квалификации: 
апрель - июнь 2021 - Переподготовка преподавателей Академии государственного управления РА
август -сентябрь 2020 - Обучение учителей / навыки дистанционного обучения 
апрель-июнь 2020 - Переподготовка преподавателей Академии государственного управления РА
май 2016 - Переподготовка преподавателей Академии государственного управления РА

Языки:
армянский, русский, английский 

СV
Список научных работ 

Список основных публикаций

 • Զինված պայքարի միջազգային իրավական կարգավորումը.Միջազգային իրավունքի հայկական ընկերակցություն, ԲՈՒՀ-երի իրավաբան ուսանողների և ասպիրանտների շրջանում Միջազգային մարդասիրական իրավունքի թեմայով մրցույթում հաղթողների աշխատանքների ժողովածու, Երևան 2004.էջեր 213-254
 • Օրենքի և դատարանի առջև քաղաքացիների հավասարության սահմանադրական բովանդակությունը.Օրենք և իրականություն, Միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 7 հունիս (141), Երևան 2007.էջեր 11-13
 • Օրենքի և դատարանի առջև քաղաքացիների հավասարության սահմանադրական բովանդակությունը. Օրենք և իրականություն, Միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 8 օգոստոս (142), Երևան 2007.էջեր 10-12
 • Ազատության և հավասարության դերն անձի իրավական վիճակի սահմանադրական կարգավորման համատեքստում.Օրինականություն, ՀՀ Գլխավոր դատախազության գիտագործնական հանդես, N 42, Երևան 2007.էջեր 36-43
 • Իրավահավասարությունը որպես անձի սահմանադրական կարգավիճակի տարր.Օրինականություն, ՀՀ Գլխավոր դատախազության գիտագործնական հանդես, N 45, Երևան 2008.էջեր 36-42
 • Գենդերային իրավահավասարության ծագման և զարգացման նախադրյալները.Գլոբալացվող աշխարհը և հումանիտար կրթության ու գիտության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում,(Պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ասպիրանտների երրորդ գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու),Երևանի<<Գլաձոր>>համալսարան,Երևան 2007.էջեր 62-86
 • Քաղաքացիների իրավահավասարության սոցիալ-իրավական ռեժիմը և երաշխիքները. Օրինականություն, ՀՀ Գլխավոր դատախազության գիտագործնական հանդես, N 52, Երևան 2009. էջեր 28-35
 • Իրավունք և պատերազմ. Պետություն, պատմություն, տնտեսություն, մշակույթ (Երևանի <<Գլաձոր>> համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ասպիրանտների չորրորդ գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու), Երևան 2009.էջեր 86-98
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավահավասարության սահմանադրաիրավական հիմունքները.Ուսումնական ձեռնարկ, <<Զանգակ-97>>, Երևան 2010.148 էջ
 • Իրավահավասարության սկզբունքի էությունը և նորմատիվ ամրագրումը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունում. էջեր 31-38Օրինականություն, ՀՀ Գլխավոր դատախազության գիտագործնական հանդես, N 60, Երևան 2010.
 • Պետության և իրավունքի տեսություն. Դասագիրք ԲՈՒՀ-երի համար Երևան, Լուսաբաց հրատարակչություն, 2014.գլ. 11 պար. 2,3,5, գլ. 12.խմբ. Ա.Ղամբարյան, Մ.Մուրադյան
 • Պետության և իրավունքի տեսություն. Դասագիրք ԲՈՒՀ-երի համար/ 2-րդ լրամշակված հրատարակություն/, Երևան, Լուսաբաց հրատարակչություն, 2016. գլ. 12 պար. 2,3,5, գլ. 13.խմբ. Ա.Ղամբարյան, Մ.Մուրադյան
 • Ձեռնարկատիրական գործունեության իրավական երաշխիքները». Հանրային կառավարում գիտական հանդես, Երևան, N 2/2017. 92-99. Գոհար Խառատյան
 • Իրավունքի և բարոյականության հարաբերակցությունը արդի ժամանակաշրջանում. Հանրային կառավարում, հատուկ թողարկում, միջազգային գիտաժողով, N 3-4, «Պետական ծառայություն», Երևան 2017.542-549
 • Քաղաքացիական իրավունքի իրավիճակային խնդիրներ. Ուսումնական ձեռնարկ, Եր.: Հեղ.հրատ., 2017. 51 էջ
 • Սահմանադրական իրավունքի թեստային առաջադրանքներ. Ուսումնական ձեռնարկ, Եր.: Հեղ.հրատ., 2017. 65 էջ
 • Իրավիճակային խնդիրների ուսուցման մեթոդաբանություն. Մեթոդական ձեռնարկ Եր.: Արտագերս, 2017. 32 էջ. Հ.Նավասարդյան
 • Իրավունքների եվ ազատությունների իրացման սահմանափակումը՝ որպես ժողովրդավարական հասարակությունում անհրաժեշտ միջոց, Հանրային կառավարում գիտական հանդես, Երևան, N 1/2018
 • Եվրոպական Միության քաղաքացիության առանձնահատկությունները. Հանրային կառավարում գիտական հանդես, Երևան, N 1/2018.
 • Պետության և իրավունքի տեսություն. Դասագիրք ԲՈՒՀ-երի համար/ 3-րդ լրամշակված հրատարակություն/, Երևան, Լուսաբաց հրատարակչություն, 2018. գլ. 12 պար. 2,3,5, գլ. 13. խմբ. Ա.Ղամբարյան, Մ.Մուրադյան
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավահավասարության սահմանադրաիրավական երաշխիքները. Մենագրություն, «Արմավ» հրատարակչություն, Երևան 2018. 116 էջ
 • Конституционно-правовые основы обеспечения независимости судебной власти в Республике Армения. Северо-Кавказский юридический вестник, N 1, 2019. стр. 54-58
 • Բարձրագույն դատական խորհրդի դերը դատական իշխանության անկախության ապահովման գործում. Հանրային կառավարում գիտական հանդես, Երևան, N 1/2019. 188-196
 • The constitutional status of the National Assembly in the parliamentary government system of the Republic of Armenia, «Ազգային ժողովի սահմանադրական կարգավիճակը Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանական կառավարման համակարգում» 172-181 էջեր:
 • Սահմանադրական փոփոխությունների դերը անկախ դատական իշխանության ձեվավորման գործում. Հանրային կառավարում գիտական հանդես, Երևան, N 1/2020. էջեր 186-196
 • «Խորհրդարանական կառավարման ձևի արդի հիմնախնդիրները», կոլեկտիվ մենագրություն. Երևան, Արտագերս, 2020. 336 էջ. Վ.Ստեփանյան Հ․Ստեփանյան Հ․Կեսոյան
 • Պառլամենտի ձևավորումը և դերը ժողովրդավարության կայացման գործում. «Գլաձոր» 30, համալսարանի հոբելյանական գիտական նստաշրջանի հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Վան Արյան» 2020. էջեր 63-73
 • Կրթության իրավունքի երաշխավորման արդի հիմնախնդիրները. Դպրատուն հասարակական գիտությունների հանդես, 1(11)-2021.էջեր 117-125. Հ.Գրիգորյան

Дисциплины