team

Авагян Арсен Гагикович

Доктор исторических наук, профессор

Описание

Родился 31 октября 1972 г. в г. Ереване 1979-1989 гг. – окончил школу N 20 им Ф. Э. Дзержинского (г. Ереван)
1989-1994 гг. – с отличием окончил исторический факультет Ереванского Государственного Университета (ЕГУ)
1994-1996 гг. – окончил аспирантуру кафедры истории армянского народа исторического факультета ЕГУ
1996-1998гг. – окончил Дипломатическую академию МИД РФ (г. Москва)

В различные годы прошел дипломатические курсы в Арабской Республики Египет, Исламской Республики Иран, Южной Корее, курсы безопасности в Европейском центре по изучению вопросов безопасности им. Дж. Маршалла (Гармиш-Партенкирхен, ФРГ), курсы геноцидологии в институте им. Зорьяна (Торонто, Канада), курсы изучения и предотвращения геноцида им. Р. Лемкина института Аушвица (Освенцим). кандидат исторических наук (1996г. Институт Истории НАН РА)
доктор исторических наук (2002г. Московский Государственный Университет, Институт Стран Азии и Африки, диплом доктора наук РФ нострифицирован ВАК РА) профессор (2013г. ЕГУ)
Автор 8 научных монографий, изданных в Армении, России, Турции, Германии и более 20 научных статей, опубликованных в научных изданиях Армении, России, Турции, США, Ливана.
Под научным руководством А. Авакяна защищено 15 кандидатских диссертаций (всеобщая история, история армянского народа, международные отношения,
политические институты и процессы)

 

Список основных публикаций

 • Türk Dış Siyasetinde Kuzey Kafkasya Siyasi Muhacereti (1920 - 1971) | İstanbul, Belge Yayınları, 2013, 291 s.
 • Геноцид армян: Механизмы принятия и исполнения решений второе, дополненное издание | МИГА, Ереван 2013, 133 с.
 • Հյուսիսկովկասյան քաղաքական վտարանդիությունը Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության համատեքստում (1920-1971 թթ.) | Երևան, Հեղինակային հրատարակություն, 2011, 343 էջ
 • Ստամբուլի հայ համայնքի արդի իրավիճակը | Երևան «Լուսակն» հրատ. 2009, 152 էջ
 • Ermeniler ve İttihat ve Terakki | İşbirliğinden Çatışmaya. İstanbul, Aras Yayıncılık., 2005
 • Osmanlı İmparatorluğu ve Kemalist Türkiye’nin Devlet-İktidar Sisteminde Çerekesler | İstanbul, Belge
 • Черкесский фактор в Османской империи и Турции (вторая половина XIX - первая четверть XX вв.) | Изд-во. “Гитутюн”, Ереван 2001, 421 с., 26.3 п.л.
 • Геноцид 1915 г. Механизмы принятия и исполнения решений | Изд-во. “Гитутюн”, Ереван 1999. 110 с., 7
 • Генезис кавказского фактора | Изд-во Международной Академии Информатизации, Москва 1998, 63 с
 • Թուրքիայի տարածաշրջանային դերի աճումը և դրա ազդեցությունը ՀՀ անվտանգության վրա | «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր», N 3 (23), Երևան 2012, էջ 11-33
 • Ադրբեջանի կողմից թյուրքական և իսլամական գործոնի օգտագործման քաղաքականությունը | «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր», N 1-2 (21-22), Երևան 2012, էջ 165-179
 • «Այլևս երբեք». ԼՂՀ ճանաչումը որպես Ցեղասպանության կրկնության բացառության գործոն | «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր», N 1-2 (21-22), Երևան 2012, էջ 23-32
 • Քրդական գործոնը ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարական շահերի ապահովման համատեքստում | «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր», Հատուկ թողարկում, Երևան 2011, էջ 41-78
 • Հյուսիսային Կովկասի անկախության խնդրի շահարկումը 1920 թ. ռուս-թուրքական բանակցությունների ժամանակ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», N 133.6, Երևան, 2011, էջ 30-46 |
 • Поддержка Турцией мусульман в канун и во время Московской конференции в нахиджеванском вопросе: некоторые факты, «Нахиджеван в ХХ – начале XXI веков: некоторые факты» | Институт политических и социальных исследований Черноморско-каспийского региона, М., «Русская панорама» 2011, сс. 60-72 |
 • Հայաստանի պատմության նենգափոխման ադրբեջանական ռազմավարությունը և դրան հակազդեցության ուղենիշները | «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր» N 4 (16), Երևան 2010, էջ 33-45
 • Միջազգային վարկանիշային կազմակերպությունների զեկույցների անդրադարձը ՀՀ ռազմավարական անվտանգության շահերի վրա. ՀՀ ցուցանիշների բարելավման ուղիները | Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր» N 3 (15), Երևան 2010, էջ 31-36
 • Հրեական լոբբինգի և «Մտքի կենտրոնների» ներուժի օգտագործման փորձի իմաստավորումը համաշխարհային հայության շահերի տեսանկյունից (թուրք-հրեկան հարբերությունների օրինակով) | «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր» N 1-2 (13-14), Երևան 2010, էջ 141-154
 • ՀՀ անվտանգության համակարգում Իրանի տեղը և դերակատարությունը. Տարածաշրջանային նոր զարգացումներ և հայ-իրանական հարաբերությունների բնույթի հավանական փոփոխություններ | «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր» N 3-4 (11-12), Երևան 2009, էջ 67-97
 • Թուրքիա-Ադրբեջան. «մեկ ազգ - երկու պետություն» ռազմավարությունը Հայաստանի ազգային անվտանգության տեսանկյունից | «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր» N 3-4 (7-8), Երևան 2008, էջ 86-101
 • Թուրքիա-Իրան հարաբերությունները ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարության համատեքստում | «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր» N 3-4 (7-8), Երևան 2008, էջ 102-111
 • Ադրբեջանա-վրացական հարաբերությունները | Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր» N 1-2 (5-6), Երևան 2008, էջ 121-130
 • Kemalistler, Ittihatcilar ve Bolsevikler. Kurtulus Savasi’nda Ankara-Sovyet Iliskileri | Toplumsal Tarih N 159 Mart 2007, Istanbul, ss. 14-23
 • Kemalistler İttihatçılar ve Bolşevikler. Mustafa Kemal’e karşı Enver Kartı (1920-1922) | Toplumsal Tarih N 160 Nisan 2007, Istanbul, ss. 38-47
 • Հայության պատմական հայրենիքի քաղաքական սահմանները` ըստ միջազգային պայմանագրերի (Սևր, Կարս)` Հայ Դատի հեռանկարում | «Հայ Դատն այսօր» 4-րդ խորհրդաժողով, հոդվածների ժողովածու, Թեհրան 2007, էջ 16-20
 • Թուրքիայի պետական և հասարակական դիրքորոշումները` Հայ Դատի նկատմամբ և հավանական փոփոխությունների հեռանկարները | «Հայ Դատն այսօր» 5-րդ խորհրդաժողով. Հոդվածների ժողովածու, 13 և 14 դեկտեմբերի, Թեհրան 2007, էջ 47-65
 • Ադրբեջանը Հայաստանի ազգային և տարածաշրջանային անվտանգության համատեքստում | «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր» N 3 (3), Երևան 2007, էջ 20-39
 • Թուրքական բանակի բարձրաստիճան սպայության էթնիկական կազմի խնդրի շուրջ | «Հայկական բանակ» N 1 (51), Երևան, 2007, էջ 38-43 |
 • Տիգրան Քելեքյանը և օսմանյան ազգայնականությունը, «Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր» | N 12, Երևան 2006թ., էջ 112-120
 • Թուրք ազգայնամոլների գործունեությունը Ադրբեջանում 1990-1994թթ. | «Հայկական բանակ» N 3 (49), Երևան, 2006թ., էջ 56-65
 • Բանակի դերը Թուրքիայի տնտեսական համակարգում | «Հայկական բանակ» N 4 (50), Երևան, 2006թ., էջ 67-74
 • 1915թ. ցեղասպանության նախապատրաստական փուլից. Բեհաեդդին Շաքիրի այցն արևելյան վիլայեթներ, «Թուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ» | հ. 4, Երևան 2006, էջ 245- 251
 • Ցեղասպանության հիմնախնդիրը թուրքական հասարակության մեջ, «Հայ-թուրքական հարաբերություններ. Ի՞նչ անել և ի՞նչ է մեզ սպասում» | Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոն, Երևան, 2006թ., էջ 11-24
 • 1915թ. Օսմանյան Թուրքիայում օատարահպատակ և վատառողջ հայերի տեղահանման խնդրի վերաբերյալ (թուրքական արխիվի մեկ փաստաթղթի հիման վրա) | «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», N 2 (106), 2005թ., էջ 194-197
 • Dr. Nazım’ın Milli Mücadele Hakkında Bir Mektub | Toplumsal Tarih, Mayıs 2004, sayı 125, Istanbul, ss. 30-32
 • Процесс массового переселения северокавказских мусульманских племен в Османскую империю (1858- 1874 гг.), «Թուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ» | հ. 1, Երևան 2002
 • Türk-Bolşevik İlişkilerinde Kuzey Kafkasya ve Kafkas Muhacirleri Sorunları, Toplumsal Tarih | Toplumsal Tarih Haziran 2002, sayi 102Istanbul, ss. 30-34
 • Թուրքիայի` որպես մահմեդականների հովանավորի դիրքորոշումը Մոսկվայի կոնֆերանսի ընթացքում, Նախիջևանի հիմնահարցը 1921թ. մարտի 16-ի ռուս-թուրքական պայմանագրում (Գիտաժողովի նյութեր), | Երևան, Նախիջևան հրատարակություն, 2001թ., էջ 47-56
 • Չերքեզական ջոկատների մասնակցությունը 1915թ. հայերի ցեղասպանությանը, «Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր» | N 4, Երևան 2001, էջ 29-35
 • The Issue of Muslim Minorities in Turkish Society, Reports of Antalya Conference: «The Keystone of Europe» 26-28 November, 1998 | Antalya 1999, pp. 41-48
 • К вопросу о политизации Северокавказских культурных обществ в Турции, «Актуальные проблемы международных отношений» | Москва, 1998, с. 23-39
 • Ряд факторов, присутствующих в Закавказье, Материалы международной научной конференции «Закавказье в системе международных отношений» (3 июня 1997 г.) | Москва, 1997, с. 22-24
 • Роль северокавказских диаспорТурции в развитии кавказского региона, «Материалы меж-дународной конференции «Россия-Азербайджан: Перспективы сотрудничества» (27 ноября 1997 г.) | Москва 1997, с 12-31
 • О понятиях «закрытой» и «открытой» общин в полиэтнических системах, «Наука, Образование, Культура» | N 1, Москва, 1997, с. 47-49
 • Պանթուրքիզմի գաղափարախոսության ընդունումը «Միություն և առաջադիմություն» կուսակցության երրորդ և չորրորդ համագումարներում, «Հայոց ցեղասպանություն. պատճառներ և դասեր» | հ. 3, Երևան 1995, էջ 5-20
 • Масонство в рядах «Иттихад ве Теракки» | Вестник общественных наук, N 5 (588), январь-март, Ереван 1994, с. 130-141

Дисциплины