team

Манукян Арменак Сарибекович

Доктор исторических наук, профессор

Описание

Образование-1972г. окончил исторический факультет Ереванского госуниверситета. В 1972- 1974гг. служил в рядах вооруженных сил. С 1974г. по 2003г. работал в органах нацбезопасности, где дошел до должности начальника управления. Имеет воинское звание полковника, почетный сотрудник органов нацбезопасности Армении.
 С конца 1980-х годов активно занимается журналистской, литературной и научной деятельностью.
А.Манукян член Международного союза писателей маринистов и баталистов /г.Москва 1996г./ и Союза писателей Армении /2002г./, автор многочисленных рассказов и повестей, телефильмов и телепередач. Его приозведения переводились на русский, италянский, курдский языки,нздавались за рубежом. Свои литературные произведения он подписывает под псевдонимом Арман Амрикян. Автор 7-и художественных книг
Автор 6-и монографий, 51 научных работ. С1996г. читал спецкурсы в ЕрПИ /Региональные стратегические проблемы и Армения/, в Академии правления РА /Государственная и национальная безопасность/, с 2003г. по 2004г. являлся зав.кафедрой общественных наук ЕФ МНЮИ, в 2005г.- зав. отделом Института политических исследовании РА. В 1999г. за вклад в укрепление дружеских творческих отношений между Грузией и Арменией награжден памятным знаком журнала ,,Айос-Картлос,,/г.Тбилиси/.

Научная деятельность
1997г.-кандидатская диссертация на тему: «Советская власть и церковь в Армении в 1920-1940гг.»
2002г.-докторская диссертация на тему: «Политические преследования и их последствия в Армении в 1920-1953гг.».

Языки
Армянский, русский, английский

Премии, награды
 
 • Первая премия за рассказ “Гор уходит в горы” (на международном литературном конкурсе в связи с формированием погранвойск СНГ, 2003)
 • Памятная медаль международного фонда “Фритьоф Нансен” (2002)
 • Премия “Золотое перо” (Союза журналистов Армении, 2000)
 • Почетный сотрудник НСБ РА (2000)

 

Научные интересы

 • Политические процессы, вопросы национальной безопасности, международные отношения

Список основных публикаций

 • Հայաստանի հատուկ ծառայությունները (1918-2010) Մենագրություն: Հեղինակային հրատ., 2018թ․, 214 էջ
 • Այլախոհության դրսևորման փուլերը Խորհրդային Հայաստանում:Հայոց պատմության հարցեր, 2017, 18, էջ 171-183
 • Ահաբեկչության սահմանման որոշ խնդիրների շուրջ: Ազգային անվտանգության հիմնահարցերը համաշխարհայնացման և ինտեգրացիոն գործընթացների պայմաններում: 2016, 112-117 էջ
 • Հատուկ ծառայությունների ձևավորումը և նրանց դերը պետական անվտանգության ապահովման գործում
 • Քաղաքական ուսմունքները նորագույն ժամանակներում: Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 198 էջ
 • Некоторые аспекты обеспечения проблмы национальной безопасности в условиях глобализации. Девятая годичная научная конференция. Сборник статей, 2015, 257-264 стр.
 • Некоторые проблемы межгосударственных и межцивилизационных отношений на Южном Кавказе 2013.ЕГУ, 2013г., 36 с.

Дисциплины