team

Пхрикян Алина Мартиросовна

Кандидат юридических наук, доцент

Описание

Личные данные
Кандидат юридических наук, доцент
Советник юстиции 1 класса

Образование
1997-2001гг. бакалавриат юридического факультета ЕГУ
2001-2003 гг. магистратура юридического факультета ЕГУ
2009 г. присуждено звание кандидата юридических наук
Опыт работы:
2001-2005 гг. помощника члена Конституционного суда РА
2005-2006 гг. специалист в протокольном департаменте Аппарата Конституционного Суда РА
2006-2013 гг главный специалист экспертного и аналитического отдела юридического департамента Конституционного Суда РА; советник юстиции 2 класса
2013-2019гг начальник международного отдела юридического департамента Конституционного Суда РА
2013-2019гг. советник Председателя высшего судебного совета
2020 по н.в. советник Председателя Конституционного Суда РА
 

Список основных публикаций

 • Օտարերկրյա դատարանների և միջնորդ դատարանների որոշումների ճանաչման և կատարման պրակտիկան ՀՀ-ում/ Դատական նախադեպը որպես իրավունքի աղբյուր ¥հոդվածների ժողովածու¤,Երևան 2005, էջեր 99-111
 • Սահմանադրական վերահսկողության առանձնահատկությունները Եվրոպա-կան միության անդամ պետություններում/ Սահմանադրական արդարադա-տության հիմնախնդիրները և զարգացման միտումներն արդի ժամանակա-շրջանում ¥հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2007թ., էջեր 9-28,
 • Իրավունքի ռեցեպցիայի դերն ու նշանակությունը միջնադարյան Հա¬յաս¬տա-նում/ՙՕրենք և իրականություն, 2007, N 1, 18-21 էջեր
 • Մովսիսական օրենքները որպես միջնադարյան Հայաստանի քրեական իրավունքի ռեցեպցիայի ենթարկված աղբյուր /ՙԴատական իշխանություն, 2007, N 11-12, 45-56 էջեր
 • Խոշտանգումների դրսևորման ձևերը և դրանց կիրառման իրավական հետևանք¬ները/Միջազգային իրավունքը և դրա իմպլեմենտացիայի մի քանի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության պրակտիկայում (հոդված-ների ժողովածու), Երևան, 2008թ., էջեր 95-107
 • Մովսիսական օրենքները որպես միջնադարյան Հայաստանի դատական իրա-վունքի ռեցեպցիայի ենթարկված աղբյուր / Օրինականություն, 2009, N 51, 32-38 էջեր
 • Ասորահռոմեական դատաստանագրքի որպես միջնադարյան Հայաստանի ռեցեպցիայի ենթարկված իրավունքի աղբյուրի հետ կապված մի շարք հիմնախնդիրներ /Օրենք և իրականություն, 2009, N 3, 28-31 էջեր
 • Ռեցեպցիայի ենթարկված իրավունքի աղբյուրները միջնադարյան Հայաստանում / Եր.: Լիմուշ, 2010թ.
 • Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռները որպես նոր հան¬գա-մանք ՀՀ դատարանների դատական ակտերը վերանայելու համար/ Քաղա-քական գլոբալ զարգացումները և միջազգային իրավունքի առանձին ինստի-տուտների վերաբերյալ որոշ հիմնախնդիրները ¥հոդվածների ժողովածու¤, Երևան, 2010, էջեր 109-119
 • Արտասահմանյան երկրների սահ¬¬մանա¬դրական իրավունք /դա¬-սախոսությունների շարք/ Թեմա 1. Արտասահմանյան երկր¬¬ների սահմա-նադրություն¬ների էությունը և ընդհա¬նուր բնութագիրը, Թեմա 2. Արտա-սահմանյան երկրների սահմա¬նադրական կար¬գի հիմունք¬ները/ Երևան, 2010
 • Արտասահմանյան երկրների սահմանա¬դրական իրավունք /դասախո¬սություն-ների շարք/ Թեմա 3.Անձի սահմանադրա¬իրա¬վական կար¬գավի¬ճակն ար¬տա¬-սահ¬մանյան եր¬կր¬նե¬րում, Երևան, 2010
 • Արտասահմանյան երկր¬ների սահ¬մանա¬դրական իրա¬վունք /դասախոսու-թյունների շարք/ Թեմա 4. Հասարակության քա¬ղա¬¬¬քա¬կան համակարգի սահ¬մա¬-նադրական հի¬մունք¬¬ներն արտասահ¬մանյան երկր¬նե¬րում, Երևան, 2010
 • Արտասահմանյան երկրների սահմանա¬դրա¬կան իրավունք /դասա¬խոսու-թյունների շարք/ Թեմա 12. Տեղա¬կան կա¬ռա¬¬վա¬րումը և ինք¬նա¬կա¬¬ռա¬վա¬րումն ար¬¬տասահ¬մանյան երկրներում, Երևան, 2010
 • Արտասահմանյան երկր¬ների սահ¬մանա¬դրական իրա¬վունք /դասա¬խոսու¬թյուն-ների շարք/ Թեմա 15. Ֆրանսիայի Հանրա¬պե¬տու¬թյան սահմանա¬դրա¬կան իրավունքի հիմունք¬ները, Երևան, 2010
 • Արտասահմանյան երկր¬ների սահմանա¬դրական իրավունք /դասախոսու¬թյուն-ների շարք/ Թեմա 18. Ճապոնիայի սահմա¬նա¬¬դրական իրավունքի հի¬մունք¬ները, Երևան, 2010
 • История государства и права Армении (Учебно-методическое пособие), Ереван, 2010
 • Իրավունքի սոցիոլոգիա. Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ /նախատեսված իրավագետ մանկավարժների համար/, Երևան, Լիմուշ, 2013
 • Պետության տիպաբանությունը//Պետության և իրավունքի տեսություն:Ուս.Ձեռնարկ/Գիտ. Խմբ.՝Ա.Ղամբարյան, Մ.Մուրադյան.-Երևան, Լուսաբաց, 2014, էջեր 66-78
 • Իրավական պետություն և քաղաքացիական հասարակություն //Պետության և իրավունքի տեսություն: Ուս. Ձեռնարկ /Գիտ. խմբ.՝ Ա.Ղամբարյան, Մ.Մուրադյան.-Երևան, Լուսաբաց, 2014, էջեր 179-194
 • Իրավագիտակցություն, իրավական մշակույթ և իրավաբանական կրթություն// //Պետության և իրավունքի տեսություն:Ուս.Ձեռնարկ/Գիտ. Խմբ.՝Ա.Ղամ¬բարյան, Մ.Մուրադյան.-Երևան, Լուսաբաց, 2014, էջեր 336-357
 • Ժամանակակից իրավական համակարգերը//Պետության և իրավունքի տեսություն: Ուս.Ձեռնարկ/Գիտ. Խմբ.՝Ա.Ղամբարյան, Մ.Մուրադյան.-Երևան, Լուսաբաց, 2014, էջեր 639-656
 • Եվրասիական միությանն անդամակցությունը և ՀՀ կողմից կնքված միջազ¬գային պայմանագրերի համատեղելիության հարցը//Եվրասիական և եվրո¬պական ինտեգրացիա. Հեռանկարները, իրացման և համագործակցության հաղթահարելի և անհաղթահարելի խոչընդոտները/ գիտավերլուծական հետա-զո¬տու¬թյուններ/- Եր: “ԻՐԱՎՈՒՆՔ” 2015, էջեր 151-169
 • Юридическая энциклопедия./рук. авт. колл. Хачатуров Р.Л., под ред. Цагикяна С.Ш./Российско-армянский университет, Тольятинский государственный университет. Ереван 2017. /համահեղինակությամբ/
 • The Problem of Protection Of National Constitutional Identity in Integration Processes// Bratislava Law Review, Semi-annual scholarly legal journal of Faculty of Law, Comenius University in Bratislava/ Issue 1/2019 pp 181-187.
 • «Դատարանի սկանդալիզացիա» երևույթի պատմահամեմատական վերլուծությունը/ «ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» գիտական հոդվածների ժողովածու,2020

Дисциплины