team

Шакарян Тамара Араевна

Кандидат юридических наук, доцент

Описание

Личные данные
Родилась в 08.08.1984г. в г. Ереван
Образование
2001-2005 гг. бакалавр юридического факультета ЕГУ с отличием
2005-2007 гг. магистратура юридического факультета ЕГУ с отличием
2007-2013 соискатель кафедры конституционного права юридического факультета ЕГУ
В 2013 г. присуждена степень кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 «Публичное право»
В 2017 г. присуждено звание доцента по специальности юриспруденция
 

Список основных публикаций

 • «ՀՀ դատական իշխանության որոշ հիմնահարցեր փոփոխված Սահմանադրության համատեքստում», «Դատական իշխանություն», թիվ 11-12, Երևան, 2007, էջեր 57-70
 • «Իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվության որոշ հիմնահարցեր», «Արդարադատություն» թիվ 1(1), Երևան, 2008, էջեր 23-27.
 • «Իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվությանը վերաբերող որոշ հիմնահարցերի իրավահամեմատական վերլուծություն», «Պետություն և իրավունք» թիվ 1-2 (43-44), Երևան, 2009, էջեր 49-55.
 • «Իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվության ինստիտուտի սահմանումը և զարգացումը», «Օրինականություն» թիվ 71, Երևան, 2012, էջեր 14-27.
 • «Իրավաբանական անձի և նրա աշխատակցի (պաշտոնատար անձի) վարչական պատասխանատվության հարաբերակցության հիմնախնդիրը», «Դատական իշխանություն» թիվ 8-9(157-158), Երևան, 2012, էջեր 28-37.
 • «Իրավաբանական անձանց նկատմամբ կիրառվող վարչական տույժերի շրջանակը», «Օրինականություն» թիվ 74, Երևան, 2012, էջեր 27-37.
 • «ՀՀ դատախազության համակարգի պետական ծառայողների ու քաղաքացիների միջև հաղորդակցման հմտությունների կատարելագործումը և պետական ծառայողների էթիկայի կանոնների կիրարկումը» ուղեցույց, Երևան, 2013, Երևան, համահեղինակ և գլխավոր խմբագիր:
 • «Իրավաբանական անձը` որպես վարչական պատասխանատվության սուբյեկտ», ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, 240 էջ (մենագրություն)
 • «Իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվության ինստիտուտի բարելավման հիմնախնդիրները», «Օրինականություն» թիվ 80, Երևան, 2013, էջեր 5-13.
 • Improvement of the Concept of Administrative Responsibility of Legal Entities in the Perspective of Judicial Reforms." 5th edition of the South Caucasus Law Journal, 2014 december, pages 257-262,
 • " Улучщение концепции административной ответсвенности юридических лиц в преспективе судебых реформ" , Южнокавказский юридический журнал, 05/2014, ст. 23-29
 • Improvement of the Concept of Administrative Liability of Legal Entities from the Perspective of Judicial Reforms, "Leagilty" 87, 2015, p. 9-15:
 • «Դատախազության սահմանադրաիրավական հիմքերի իրացման արդի ուղենիշները», «Օրինականություն» թիվ 95, 2016, էջեր 15-28.
 • «Դատախազության սահմանադրաիրավական կարգավիճակը», «ԼՂՀ Դատական իշխանություն», «ԼՂՀ Դատական իշխանություն», N 3 (22), էջեր 22-34, 2016
 • ՀՀ քրեական դատավարություն: Մաս 1, Երևան «Տիգրան Մեծ հրատարակչություն», 2016, էջ 182-203, Հեղինակային խումբ:
 • Պետության և իրավունքի տեսություն, ուսումնական ձեռնարկ, 2-րդ լրամշակված հրատարակություն, Երևան, «Լուսաբաց հրատարակչատուն», 2016, էջ 421-445, Հեղինակային խումբ:
 • «Մարդու իրավունքների հիմնահարցեր» մագիստրոսական դասընթացի ծրագիր և մեթոդական ուղեցույց, Աստղիկ Գրատուն, Երևան, 2017, 56 էջ.
 • ՀՀ քրեական դատավարություն (դատական և հատուկ վարույթներ): Մաս 3, Երևան «Տիգրան Մեծ հրատարակչություն», 2017, էջ 568-593 , Հեղինակային խումբ:
 • «ՀՀ երկքաղաքացիների՝ հանրային ծառայության անցնելու առանձնահատկությունները սահմանադրական բարեփոխումների խորապատկերում», «Հանրային կառավարում» 1-2/2018, էջեր 165-175, 2018թ.:
 • «Հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման առանձնահատկությունները բարեփոխված սահմանադրության համատեքստում», «Օրինականություն» թիվ 107, 2018, էջեր 22-31:
 • Պետության և իրավունքի տեսություն, ուսումնական ձեռնարկ, 3-րդ լրամշակված հրատարակություն, Երևան, «Լուսաբաց հրատարակչատուն», 2018, Հեղինակային խումբ:
 • «Վարչական ակտի հարկադիր կատարման արդի հիմնախնդիրները» «Օրինականություն» թիվ 109, 2019, էջեր 36-42, համահեղ.:
 • «Հանրային ծառայողի լիազորությունների կասեցումը (քրեադատավարական և վարչական իրավունքների ճյուղային ինքնավարությունը)», Հանրային կառավարում, 2019, թիվ 2, էջ 151-162, համահեղ. Ա.Ղամբարյանի:
 • «Դատախազության և քննչական մարմինների փոփոխությունների հայեցակարգը արդի սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում, 2020 թ., «Օրինականություն», թիվ 117 // 27-41, համահեղ. Ա. Ղամբարյան,
 • «Վարչական լռության հիմնախնդիրները», «ԼՂՀ Դատական իշխանություն», N , էջեր 22-34, 2020,

Дисциплины