Публикации

2023
Ղամբարյան Ա. Ս. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամ բնախատեսվածմարմիններըևսահմանադրականմարմինները. Մենագրություն. Եր.: Հեղ. Հրատ. РА. Стр. 60
2022
Гамбарян А.С. Քրեականվարույթնախաձեռնելը (գիտագործնականմեկնաբանություններ)։. Монография. Տիգրան Մեծ. РА. Стр. 96
Гамбарян А.С.            Հայոցպետականությանպահպանմանսահմանադրաիրավականուղիները. Монография. Տիգրան Մեծ. РА. Стр. 80
Гамбарян А.С. Քրեադատավարականսանկցիաները(գիտագործնականմեկնաբանություններ). Монография. Տիգրան Մեծ. РА. Стр.176
АкопянЛ.А. Ժողովրդավարությունը և ընտրությունները. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. Монография. «Հայրապետ». РА. Стр. 272
Ханданян Р.Г. Դատականվերահսկողությունընորմատիվիրավականակտերիօրինականությաննկատմամբ. Монография. Հայ-ռուսական համալսարան. РА. стр128
2021
Гамбарян А.С. Մորուքըսափրելունհարկադրելըևմարդուիրավունքներինպետականմիջամտությունը. Монография. Էլեկտրոնայինհրատարակություն/ Եր.: Հեղ. հրատ. 2022.РА. стр. 96                        
Гамбарян А.С. Молчание в праве (доктрина, практика и техника). Монография. Юрлитинформ, 2021. РФ. В соавторстве с Саргсян А.Г., Даллакян Л.Г., Шакарян Т.А. стр. 336
2020
Гамбарян А. С. Լռությունըիրավունքում (համատեսականևքրեադատավարականտեսանկյունները) / Молчаниевправе (общетеоретические и уголовно-процессуальные аспекты). Монография. Тигран Мец. РА. Стр 312                           
Гамбарян А. С. Трансформация и цифровизация правового регулирования общественных отношений в современных реалиях и условиях пандемии: коллективная монография / под ред. И.В. Воронцовой, 2020, 415 (соавтор). Монография. РФ. Стр 415                                                                                                         
2019
Ղամբարյան    Ա. Ս. Ծխելո ւհամապարփակարգելքը (պետականհոգածություն, թե՞մարդուինքնավարություն). Монография. Հեղ. Հրատ. РА. Стр 61                      
Гамбарян А. С., Даллакян Л. Г. Коллизионные нормы и их конкуренция. Монография. Юрлитинформ. РФ. стр.160
Թորոսյան Ս. Լ. Իրավունքի չարաշահում. Книга. Հայրապետ. РФ. Стр. 368
 
2023
Акопян Л.А. Երիտասարդներիմասնկացություննընտրություններին․երիտասարդ ընտրողներիընտրականակտիվությանբարձրացումըՀայաստանիՀանրապետությունում. Ուսումնական Ձեռնարկ. "Հայրապետ". РА. Стр. 168
Ղամբարյան Ա. Ս., Խանդանյան Ռ․Գ․, Զարիկյան Կ․Բ․ Կոլիզիոն իրավունք. Գիտագործնական ձեռնարկ . "Եր.: ՀՌՀ հրատ.,". РА. Стр. 376                                                                 
Ստեփանյան  ՀԱ ՊետությանևիրավունքիտեսությունՈւսումնական ձեռնարկԼուսաբացհրատարակչությունРАհամահեղինակգլ. 12պար. 2,3,5; գլ. 13
Ղամբարյան Ա. Ս. Ցուցմունքներիդատականդեպոնացումը            գիտագործնական մեկնաբանություններ Եր.: ՏիգրանՄեծРАстр. 164
Ղամբարյան Ա. Ս. Քննչականենթակայությունը և ընդդատությունը գիտագործնական մեկնաբանություններ Եր.։Մագաղաթ. РА. Стр. 240 
 
2023
Гамбарян А. С. Указ Президента РФ № 1400 – правомерный акт contra constitutionem. Статья в научном журнале. Вестник Конституционного Суда Республики Армения. РА. № 1 (109)         С. 8-34
Гамбарян А.С. Հանրայինիրավունքիզարգացումըօրենքինհակառակ (contra legem) «օրենքըչիպահանջումանհնարինը» իրավականմաքսիմիհիմանվրա. Статья в научном журнале. Բանբերարդարադատությանակադեմիայի. РА. № 1 (9). էջեր 47-67
Гамбарян А.С. ԵնթաօրենսդրականակտերընդունելուլիազորությունունեցողմարմիններինույնականացումըՀՀ-ում. Статья в научном журнале. Օրինականություն. РА. № 133. էջեր 61-101
Гамбарян А.С. The Declaration of independence of Armenia: the permanent guarantee of statehood preservation. Статья в научном журнале. Օրենքիպատվար. РА. № 15. էջեր 126-142
Гамбарян А.С. Օրինականությանսկզբունքըև «դատավորըենթակաէօրենքին» դրույթը contra legemիրավունքիզարգացմանդոկտրինիհամատեքստում. Статья в научномжурнале. ՀՀսահմանադրականդատարանիտեղեկագիր. РА.  № 2 (110). էջեր 10-43
Гамбарян А.С. «Կասկածիդեպքումմեղմորոշմանօգտին (in dubiomitius)» մաքսիմիկիրառություննիրավականանորոշություններըլուծելիս. Статья в научномжурнале. ՀՀսահմանադրականդատարանիտեղեկագիր. РА. № 3 (111). էջեր 8-44
Гамбарян А.С. Քննչականմարմնիղեկավարիդատավարականկարգավիճակիառանձինհարցեր. Статья в научном журнале. Օրենքիպատվար. РА. № 16. էջեր 77-101
Гамбарян А.С. Ստուգում (վերստուգում) նշանակելըևստուգմանարդյունքներիապացուցողականնշանակությունըՀՀքրեականդատավարությունում .Статья в научном журнале. Օրինականություն. РА. № 134. էջեր 11-38 
Гамбарян А.С. ԴատախազներիխումբըՀՀքրեականդատավարությունում(ստեղծելուկարգըևխմբիանդամներիընդունած ultra vires ակտերիհետևանքները). Статья в сборнике научных  трудов. ՆորաշխարհակարգըևՀայաստանը (զարգացումներ, մարտահրավերներ, այլընտրանքներ)։Գիտ․, հոդվածների 10-րդժողովածու. РА. էջեր 35-54
Гамбарян А.С. Քննիչիդատավարականինքնուրույնությանմիֆըևքննիչիպոզիտիվպատասխանատվությունը. Статья в сборнике научных  трудов. Իրավունքիարդիհիմնախնդիրները։Գիտհոդվածժողովածու // ՆԳՆկրթահամալիր։. РА. էջեր 70-91
Гамбарян А.С. Պահեստայինդատավորիինստիտուտըքրեականդատավարությունում. Статья в сборнике научных трудов. Իրավունքիարդիհիմնախնդիրները։Գիտհոդվածժողովածու // ՆԳՆկրթահամալիր. РА. էջեր 91-109
Гамбарян А.С. Развитие права вопреки закону (contralegem) в Республике Армения. Статья в научном журнале. Государство и право. РФ. № 5. C. 145-157
Гамбарян А.С. Развитие права советскими судьями вопреки закону (contralegem). Статья в научном журнале. Судебная власть и уголовный процесс. РФ. № 2. С. 7-26.
Гамбарян А.С. Развитие права вопреки закону (contralegem) на основе правовой максимы «закон не требует невозможного» . Статья в научном журнале. Вестник Пермского университета. Юридические науки. РФ. Вып. 4(62). C. 552–567
Гамбарян А.С. Принцип законности и положение «судья подчиняется закону» в контексте доктрины развития права contralegem       . Статья в научном журнале. Правоприменение. РФ.           Т. 7, № 4. С. 15–24 
Даллакян Л.Г. Проблемы применения правового обычая в контексте доктрины «молчания законодателя» (с позиций российской юридической науки). Статья в научном журнале. Вестн. Том. гос. ун-та       . РФ. №487. с.  196-206
Даллакян Л.Г. Генетическая дискриминация и международно-правовые основы запрета дискриминации по генетическим признакам. Статья в сборнике научных трудов. Шестнадцатая годичная научная конференция. Изд-во РАУ. РА. Часть I. с. 223-245
Акопян Л.А. Некоторые проблемы обеспечения представительной природы власти, формируемой в рамках муниципальных выборов. Статья в научном журнале. Հանրայինկառավարումհանդես. РА. N 1-2. էջեր 120-129
Акопян Л.А. Механизмы обеспечения свободы и подлинности как стандартов демократических выборов (опыт Республики Армения)        . Статья в научном журнале. Научные труды Северо-Западного института управления РАНХиГС. РФ. Том 14, Выпуск 2 (59)(специальный). с. 258-272
Акопян Л.А. Обеспечение гендерной квоты в избирательном праве (на примере Республики Армения). Статья в сборнике научных трудов. Материалы VI Международной научно-практической конференции «Право и информация: вопросы теории и практики», РФ. с. 7-12.
Սարկիսով Հ. Ա. «Անվտանգությանխորհրդինախագահը խորհրդարանականկառավարման հանրապետություններում. նախագահ,թե՞վարչապետ՝իրավաքաղաքականհիմնախնդիրներիվերլուծություն». Статья в научном журнале. «Արդարադատություն» գիտականհանդես. РА. 2023. 1 (58)           
Ստեփանյան Հ. Ա. Անձնականևընտաներկանկյանքի անձեռնմխելիությանիրավունքի  ժողովրդավարական ժողովրդավարական ժողովրդավարական հասարակությունումանհրաժեշտ միջոց. Статья в научномжурнале. ՆորաշխարհակարգըևՀայաստանը (զարգացումներ, մարտահրավերներ, այլընտրանքներ). Գիտ․, հոդվածների 10-րդժողովածու. «ՎանԱրյան». РА. էջեր 73-90
2022
Гамбарян А.С., Ханданян Р.Г.         The issue of public officials‟ promises in the light of philosophy of state. Статья в научном журнале WISDOM. (Web of science). 4(24). Стр 204-215
Гамбарян А.С. ՑուցմունքիդատականդեպոնացումկատարելումիջնորդությունըՀՀքրեականդատավարությունում. Статья в научномжурнале. Օրենքիպատվար.№ 14. էջեր 70-83
Гамбарян А.С.            Ցուցմունքիդեպոնացմանդատավարականկարգիհիմնախնդիրները ՀՀ-ում. Статья в научном журнале. ՀՀսահմանադրականդատարանիտեղեկագիր. ՀՀՍահմանադրականդատարան. РА. № 2 (106). էջեր 8-37
Гамбарян А.С. Ցուցմունքիդատականդեպոնացումըևտեսակապիմիջոցովանձինդատարանումհարցաքննելը. Статья в научном журнале. Օրինականություն. ՀՀԴատախազություն. РА. № 132. Стр 55-78
Гамбарян А.С. Իրավունքիիրականացմանսահմանափակումը՝որպեսքրեադատավարականսանկցիա (գիտագործնականմեկնաբանություններ). Статья в научномжурнале. Օրինականություն. ՀՀ Դատախազություն. РА. № 130. Էջեր 7-20
Гамбарян А.С. Վարույթնիրականացնողմարմինհարկադրաբարներկայացնելը՝որպեսքրեադատավարականսանկցիա (Գիտագործնականմեկնաբանություններ). Статья в научном журнале. Դատականիշխանություն. ՀՀ դատավորներիմիություն. РА. № 4-6 (274-276). էջեր 32-46
Гамбарян А.С. ՀՀքրեականդատավարությանիրավունքիզարգացումըՕրենսգրքինհակառակ (contra legem). Статья в научномжурнале. ՀՀ  Սահմանադրական դատարանիտեղեկագիրՀՀ Սահմանադրականդատարան. РА. № 1(105). стр19-69
Гамбарян А.С.  Տարածքայինքննչականենթակայությունը (նախաքննությանկատարմանվայրը) փոխելըևդրավերաբերյալվեճերիլուծումը. Статья в научном журнале. Հայ-ռուսական համալսարանի. Լրաբեր. РАУ.  РА. № 1 (40). Стр 46-58
Гамбарян А.С. Развитие парламентом правacontraconstitutionem в Республике Армения. Статья в научном журнале. Сравнительное конституционное обозрение (ядро РИНЦ). РФ. № 4 (149). Стр. 25-54
Гамбарян А.С., Ханданян Р.Г. Վարչականևքրեականդատարաններիիրավասության (վարույթներիենթակայության) սահմանազատմանհիմնահարցերը. Статья в научном журнале. Դատականիշխանություն. ՀՀ դատավորներիմիություն. РА. № 4-6 (274-276). Стр. 33-46
Акопян Л. А. ԸնտրականմարմիններըՀայաստանի Հանրապետությունում. որոշ տեսական և գործնական հիմնահարցեր. Статья в научном журнале      . Դատականիշխանություն. ՀՀ դատավորներիմիություն. РА. № 4-6 (274-276). էջեր 21-31​​​2
Акопян Л. А. Гражданская инициатива: конституционное закрепление и возможности реализации. Статья в научном журнале. ՀՀսահմանադրականդատարանիտեղեկագիր. ՀՀ սահմանադրական դատարան. РА                      
Торосян В.А. Մտքի, խղճիևկրոնիազատությանիրավունքիառանձինբաղադրիչներըևհավաքականէությունը. Статья в научном журнале. Գիտական Արցախ. РА. № 1 (12)          
Торосян В. А.            Կիսաաշխարհիկևկիսակրոնականպետությունը՝որպեսպետությանբնութագրիչ. Իրավահամեմատականվերլուծություն. Статья в научном журнале. ՀՀ Սահմանադրական դատարան տեղեկագիր. ՀՀ սահմանադրական դատարան. РА. 1(105)
Степанян А.А. Հիբրիդայինուսուցմանօրենսդրականամրագրմանանհրաժեշտությունըկրթությանշարունակականությանապահովմանհամատեքստում            . Статья в научном журнале. «Արդարադատություն» հանդես. ՀՀ Արդարադատության նախարարություն. РА. 2022 2 (57). էջեր 6-26                        
Степанян А.А. Hybrid training as a guarantee to ensure continuation of education. Статья в научном журнале. Դպրատունհասարակականգիտություններիհանդես. РА. 2(14)-2022. էջեր 101-107
Хачатрян А.К. Ժողովրդական (ավանդական) բժշկությաննառնչվողիրավականհիմնահարցերը. Статья в научном журнале. Բիոէթիկաև իրավունք. Մեկնարկ. РА. էջեր 7-34
Абелян Н.А. Право человеческого эмбриона на рождение в свете репродуктивных прав человека. Статья в научном журнале. «Արդարադատություն» հանդես. ՀՀԱ րդարադատության նախարարություն. РА. № 2 (57) 2022. Стр. 48-52
Джагарян И.К. Особенности судопроизводства в период пандемии. Статья в научном журнале. «Совершенствование законодательства и развитие мировой экономики в условиях пандемии: взгляд из ЕАЭС, ЕС, Тюркского совета и СНГ». Казахстан. Стр. 315-322
2021
Гамбарян А. С. Իրավունքիևօրենքիկոլիզիաներըիրավունքիփիլիսոփայությունում. Статья в научном журнале. ԱՐՑԱԽ. РА. №1(8). стр. 64-85
Гамбарян А.С. Կոլիզիոնիրավունքինորմերը (կանոնները) հայոցիրավունքիպատմությունում. Статья в научном журнале. ՀՀ դատավորներիմիություն. РА. №  3-4 (261-262). стр.16
Гамбарян А.С. Վարչականլռությանհիմնախնդիրները. Статья в научном журнале. Դիզակպլյուս. №  1 (32). стр. 10-37
Гамбарян А.С. Վարչականլռությանհիմնախնդիրները. Статья в научном журнале. Արդարադատության ակադեմիա. РА. № 1 (5). стр. 17-30
Гамбарян А.С. ԵվրասիականտնտեսականմիությանմարմիններիևՀՀնորմատիվիրավականակտերիկոլիզիաները. Статья в научном журнале. "Բանբերարդարադատությանակադեմիա ՀՀսահմանադրականդատարանիտեղեկագիր". РА. № 1 (101). стр. 40
Гамбарян А.С. Դատախազականանհնազանդությունքննչականենթակայությաննկատմամբ(օրենսդրիլռությունըևդատավորիթողտվությունը). Статья в научном журнале. Գիտություն. РА . том XII, № 6. էջեր 21-37
Гамбарян А.С. Необходимость и проблемы правосубъектности искусственного интеллект. Статья в научном журнале. Эксмо. РФ. № 15.  стр. 237-241.
Гамбарян А.С. Коллизии между нормативными правовыми актами органов Евразийского экономического союза и нормативными правовыми актами Республики Армения и их разрешение судами Республики Армения. Статья в научном журнале. Вектор науки Тольяттинского государственного университета. РФ. Серия: Юридические науки. № 3. стр.11-19
Гамбарян А.С. Молчание и молчаливое согласие в публичном праве Армении: правовая фикция, презумпция или субституция. Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. РФ. Том 12, № 3. стр. 728–751
Гамбарян А.С. Признание вины и иска молчанием в уголовном и гражданском процесса. Вестник Пермского университета. Юридические науки. Государственное образовательное учреждение высшего образования  РФ. Вып. 54. стр. 754–765                                                                             
Гамбарян А.С. Запрет на ношение бороды в контексте ограничения прав человека. Российский правовой журнал. Норма. РФ. № 2 (7). стр.47-59
Даллакян Л.Г. Запрет дискриминации по генетическим признакам в законодательстве и судебной практике Соединенных Штатов Америки. Вестник Санкт-Петербургского университета. РФ. N 4. стр. 195–108
Чахалян А.Г. Конституционные вопросы системы парламентского управления в РА. Научный журнал "Интернаука". Интернаука. РФ. № 32 (108). стр. 6
Чахалян А.Г. Конституционные вопросы системы парламентского управления в РА. Научный журнал "Интернаука".         Интернаука. РФ. № 32 (208). стр. 35
Хачатрян М.А. Nagorno-Karabakh war and humanitarian crisis: legal and political implications for the international community. "Human Rights" Journal. No.1. стр. 19-42
Хачатрян М.А. Human Rights: Permissible Restrictions in Public Health Emergencies International Law and Pandemics: A Primer. том 5. стр. 35-49
Шакарян Т.А. "Молчание административного органа и административные фиктивные акты". Ежегодник публичного права  Инфотропик Медиа. РФ. стр.160-191
Шакарян Т.А. "Վարչականլռությանհիմնախնդիրները". «ԼՂՀԴատականիշխանություն». Դիզակպլյուս. N 1(32).      стр. 10-38
Ханданян Р.Г "ՆորմատիվիրավականակտերիօրինականությաննկատմամբդատականվերահսկողությունըՌուսականկայսրությունում". Դատականիշխանություն. ՀՀ դատավորներիմիություն. РА. N 3/4. стр. 35-44
2020
Гамбарян А.С. The Institute of Deposition of Testimonies: Criminal Procedure Codes of Post-Soviet States. Статья в научном журнале. Russian Law Journal. Фонд поддержки академических инициатив. РФ           . 8 (1). Стр. 84-110
Гамбарян А.С. Отказ народа от объективных прав. Статья в научном журнале. Конституционное и муниципальное право. ООО издательская группа Юрист. РФ. 2. Стр. 69-99
Гамбарян А.С. Внесистемные коллизии и внутрисистемные конфликты принципов права: доктрина, практика, техника. Статья в научном журнале. Юридическая техника. ФГКОУ  ВО Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации. РФ.14. стр. 36-45
Гамбарян А.С. Молчание следователя: тактика или обман?            Статья в научном журнале. Судебная власть и уголовный процесс. ФГБОУВО "Воронежский государственный университет". РФ. 2. Стр.13-30
Гамбарян А.С. Քննիչիլռությունըկալանքիկիրառմանհիմքերըհերքողտվյալներիվերաբերյալ. տակտիկա, թե՞խաբեություն. Статья в научномжурнале. ԼՂՀԴատականիշխանություն. ԼՂՀԴատականիշխանություն. РА. 1 (31). 16-35
Гамбарян А.С. Հանրայինիշխանութանմարմիններիփոխադարձհարգանքիևհամագործակցությանսկզբունքիսահմանադրականամրագրումնուարժևորումը            Статья в научном журнале. Դատականիշխանություն. РА. 5-6 (251-252). Стр. 19-36
Гамбарян А.С. Դատախազությանևքննչականմարﬕններիփոփոխություններիհայեցակարգըարդիսահմանադրականբարեփոխուﬓերիհամատեքստում. Статья в научном журнале. Օրինականություն. ՀՀ ԴատախազությունРА117стр. 27-40
Гамбарян А.С. Допустимость тайной записи, произведенной со стороны частных лиц, в процессуальном праве Республики Армения. Статья в научном журнале. Конституционное и муниципальное право. ООО издательская группа. Юрист. РФ. 1. Стр. 55-59
Мурадян М.О. Սուբյեկտիվիրավունքիչարաշահմանհարցերըեվրոպականդատարանինախադեպայինիրավունքսւմ. Статья в научном журнале. Արդարադատություն. РА. 1 (50). Стр. 13-21
Мурадян М.О. Կրոնականհամոզմունքիազատությանիրավունքիչարաշահմանհարցերիվերաբերյալ. Статья в научном журнале. Օրինականություն. ՀՀ Դատախազություն. РА.116. стр 41-48
Аракелян Н.А. Waiver of human rights: a right or challenge? Статья в научном журнале. Administrative law and process. 1 (28). 18-45
Бегларян К.С. Специфика роли государства и международного сообщества в профилактике преступлений против человечества. Статья в научном журнале. Евразийский юридический журнал. РФ. 1 (140). Стр. 22-24
Бегларян К.С. О соотношении нормотворческой и правоприменительной деятельности в сфере борьбы с преступлениями против мира и безопасности человечества. Статья в научном журнале. Сибирский антропологический журнал. РФ. Том 4 №1. Стр. 226-231
Бегларян К.С. Геноцид: переосмысление понятия. Статья в научном журнале. Регион и мир. РА. Том ХI, № 3. Стр. 47-51
Гамбарян А.С.           Коллизионное правило «lexposterior» в армянском праве. Статья в научном журнале. Вестник РУДН. РФ. Том 24 № 4. стр.1224–1239
Акопян Л.А. ՄարդուիրավունքներիվարչաիրավականպաշտպանությանարդարադատականհամակարգըՀայաստանիՀանրապետությունում․տեսականհիմնահարցեր. Статья в научном журнале. Դատականիշխանություն. РА. 7-8/253-254, стр.13-26
Арутюнян Д.Г. Межгосударственное соглашение как основной способ превенции ограничения по реализации права на пенсионное обеспечение в Республике Армения. Статья в научном журнале. Инновации. Наука. Образование. РФ. 22. Стр. 946-951
Арутюнян Д.Г. Организационно-правовая форма социального обеспечения как обязательный атрибут социального государства. Статья в научном журнале. Актуальные научные исследование в современном мире. РФ. 11 (67) часть 7. Стр. 48-53
Арутюнян Д.Г. Социальное страхование как финансовый механизм реализации конституционного права на социальное обеспечение (общетеоретический анализ). Статья в научном журнале. Актуальные научные исследование в современном мире. РФ.11 (67) часть 7. Стр. 54-58
Пхрикян А.М.           «Դատարանիսկանդալիզացիա» երեվույթիպատմահամեմատականվերլուծությունը. Статья в сборнике научных трудов. Եվրոպականհամալսարանգիտականհոդվածներիժողովածու. РА. 11 (01). Стр. 21-31
2019
Ղամբարյան Ա.Ս. Իրավունքիսկզբունքներիարտահամակարգայինկոլիզիաներըևներհամակարգայինկոնֆլիկտները.Статья в научном журнале. Դատականիշխանություն. РА. 1 – 2/235-236. Стр. 21-22
Ղամբարյան Ա.Ս. Լռությունըևիրավականպայմանականությունները (համատեսականվերլուծություն). Статья в научном журнале. Օրինականություն. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ. РА. 110. Стр. 31-39
Ղամբարյան Ա.Ս. Դատախազությաննկատմամբվստահությանպաշտպանությանսահմանադրականսկզբունքը. Статья в научном журнале. ԼՂՀ Դատական իշխանություն  . ԼՂՀ. 2(30). стр 20-51
Ղամբարյան Ա.Ս. ՀՀսահմանադրականդատարանումվիճարկվողքրեաիրավականնորմերիգործողությանկասեցումըևդրաքրեադատավարականհետևանքները. Статья в научном журнале. Դատական իշխանություն. РА. 7 - 8/241-24. Стр. 13-28
Гамбарян А.С. Пассивное поведение (бездействие): использование субъективного права или отказ от реализации субъективного права. Статья в научном журнале. LEX RUSSICA. РФ. № 2 (147). Стр. 29-40
Гамбарян А.С. Проблемы конкуренции коллизионных норм в юридической науке и практике. Статья в научном журнале. Вестник Томского государственного университета.РФ. №438. Стр. 201-209
Гамбарян А.С. Oтказ от права на личную свободу и вопросы уголовно-процессуального вмешательства        . Статья в научном журнале. Защитник закона. РФ. №7. Стр. 134-146
Гамбарян А.С. Отказ от права (утрата права) на встречный опрос посредством совершения противоправного деяния (forfeiturebywrongdoing). Статья в научном журнале. Всероссийский криминологический журнал. РФ. Т. 13, № 2. Стр. 322–331
Մուրադյան Մ.           Հ. Դատավարականիրավունքիչարաշահմանհիմնախնդիրըքրեադատավարականօրենսդրությանբարեփոխումներիլույսիներքո. Статья в научном журнале. Օրենքիպատվար. РА. №07        . стр. 36-55
Մուրադյան Մ. Հ.  Կրոնականհամոզմունքիազատությանիրավունքիչարաշահմանհարցերիվերաբերյալ. Статья в научном журнале. Հանրային Կառավարում. РА. 2-րդթողարկում 
Մուրադյան Մ. Հ. Իրավունքիօբյեկտիվևսուբյեկտիվիմաստներիհարաբերակցությանհիմնահարցը Статья в сборнике научных трудов.   Եվրոպական Համալսարան (Գիտականհոդվածներիժողովաձու). РА. թիվ 10 (01). Стр.180-188
Մուրադյան Մ. Հ. Սուբյեկտիվիրավունքիչարաշահմանհիմնախնդիրըհռոմեականիրավունքում  (մաս 1). Статья в сборнике научных трудов. Օրենքիպատվար. РА. № 08. Стр. 42-51
Մուրադյան Մ. Հ. ՍուբյեկտիվիրավունքիչարաշահմանհարցերըեվրոպականդատարանինախադեպայինՀիրավունքում (մաս 1). Статья в научном журнале. Արդարադատություն. РА. 3 (49). Стр.15-21
Пхрикян А.М. The Problem of Protection Of National Constitutional Identity in Integration Processes Статья в научном журнале. Bratislava Law Review, Semi-annual scholarly legal journal of Faculty of Law, Comenius University in Bratislava. Словакия. янв.19. стр. 181-187
Бегларян К. С. Сравнительно-правовая характеристика преступления геноцида в международном и российском уголовном праве. Статья в научном журнале. Евразийский юридический журнал. РФ. No 3 (130) 2019. Стр. 89-92
Бегларян К.С.            О соотношении геноцида и преступлений экстремистской направленности в уголовном праве России. Статья в научном журнале. Евразийский юридический журнал. РФ. No 5 (132) 2019. Стр.236-238                                                                             
Бегларян К.С. Вопросы правового регулирования закрепления и гарантирования прав человека при геноциде Статья в научном журнале. Регион и мир. РА. том X, № 7, 2019. Стр. 44-47
Бегларян К.С. Теоретико-исторический анализ понятия «геноцид».           Статья в научном журнале. Регион и мир. РА. том X, № 7, 2019. Стр. 40-44
Гамбарян А.С. Правовые режимы молчания и фиктивных выводов, вытекающих из него. Статья в научном журнале. Журнал российского права. РФ. № 12/2019. Стр.19-30
Բաղդասարյան Ս.Հ. Երկրիպաշտպանությանգործառույթիկենսագործմանկառուցակարգիառանձնահատկություններ. Статья в научном журнале. Օրինականություն. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ. РА. №114/2019. Стр. 67-75
Բաղդասարյան Ս.Հ. ՀՀԶԻՆՎԱԾՈՒԺԵՐԻԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆՀԱ­ՄԱ­ԿԱՐ­ԳԻՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ. Статья в научном журнале. Դատական իշխանություն. РА. 9-10/243-244. Стр. 18-29
Багдасарян С.О. Проблема ограничения основных прав человека и гражданина в интересах обороны государства. Статья в научном журнале. Հայկականբանակ. РА. 3 101. (2019).